انرژی
۵۲۰/۵ کیلو کالری
قند
۱۲/۵ گرم
چربی
۴۲/۵ گرم
نمک
۱/۰۶ گرم
روش مصرف
درب ظرف را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.