انرژی
۴۸ کیلو کالری
قند
۰/۷ گرم
چربی
۴/۵ گرم
نمک
۲۱۷ میلی گرم
روش مصرف
درب ظرف را باز کنید سپس درپوش سفید را جدا کرده و بعد درب ظرف را به حالت اولیه باز گردانید.