انرژی
۵۴/۷۲ کیلو کالری
قند
۱/۲۸ گرم
چربی
۵/۴ گرم
نمک
۰/۲۱ گرم
روش مصرف
درب ظرف را باز کنید سپس درپوش سفید را جدا کرده و بعد درب ظرف را به حالت اولیه باز گردانید.