انرژی
۱۳/۵ کیلو کالری
قند
۲/۶ گرم
چربی
۰ گرم
نمک
۳۰۰ میلی گرم
روش مصرف
درب ظرف را باز کنید سپس درپوش سفید را جدا کرده و بعد درب ظرف را به حالت اولیه باز گردانید.