انرژی
۵۳/۵۵ کیلو کالری
قند
۱/۴۷ گرم
چربی
۵/۲۵ گرم
نمک
۰/۲۹ گرم
روش مصرف
درب ظرف را باز کنید سپس درپوش سفید را جدا کرده و بعد درب ظرف را به حالت اولیه باز گردانید.