انرژی
۵۳۷/۹ کیلو کالری
قند
۳/۳۷ گرم
چربی
۱۲/۳۷ گرم
نمک
۲/۰۱ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.