انرژی
۲۷۵/۶ کیلو کالری
قند
۲/۲۱ گرم
چربی
۱۳/۲۶ گرم
نمک
۱/۸ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.