انرژی
۲۷۷/۶۸ کیلو کالری
قند
۲/۲۱ گرم
چربی
۱۲/۴۸ گرم
نمک
۱/۶۹ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.