انرژی
۳۲۳/۸ کیلو کالری
قند
۵/۴۶ گرم
چربی
۱۳/۳۹ گرم
نمک
۰/۰۱ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.