انرژی
۴۰۷/۱۵ کیلو کالری
قند
۰ گرم
چربی
۳۶/۹ گرم
نمک
۳۱۵۰ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.