انرژی
۳۳۳/۲ کیلو کالری
قند
۲ گرم
چربی
۲۳/۲ گرم
نمک
۰/۱۴ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.