انرژی
۲۳۳/۲۴ کیلو کالری
قند
۰/۷ گرم
چربی
۱۷/۶۴ گرم
نمک
۹/۸ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.