انرژی
۶۶۹ کیلو کالری
قند
۶/۳ گرم
چربی
۵۳/۴ گرم
نمک
۲/۴ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.