انرژی
۳۸۲ کیلو کالری
قند
۱۳/۲۰ گرم
چربی
۳۳ گرم
نمک
۱/۸ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.