انرژی
۵۰۹/۴ کیلو کالری
قند
۱۲/۳ گرم
چربی
۴۸/۶ گرم
نمک
۰/۶ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.